Viết báo cáo nghiên cứu: Áo dài Việt Nam trên con đường hội nhập và giao lưu văn hóa quốc tế

Viết báo cáo nghiên cứu về một vấn đề văn hóa truyền thống Việt Nam: Áo dài Việt Nam trên con đường hội nhập và giao lưu văn hóa quốc tế.


I. Đặt vấn đề

Áo dài Việt là trang phục dân tộc, chứa đựng cả bề dầy lịch sử, truyền thống văn hóa, những quan niệm thẩm mỹ, ý thức và tinh thần dân tộc của người Việt Nam.

Số phận chiếc áo dài ra sao trên hành trình hội nhập và giao lưu văn hóa quốc tế


II. Giải quyết vấn đề

Áo dài Việt Nam có nguồn gốc lịch sử lâu đời và thể hiện quan niệm thẩm mỹ của văn hóa Việt Nam.

Trên con đường hội nhập, giao lưu văn hóa quốc tế, giá trị áo dài không ngừng được nâng cấp và phát huy

Hình thành văn hóa mặc áo dài cả trên phương diện lứa tuổi, giới tính và không gian sử dụng.

Hiện tượng lạm dụng, cải biến thái quá áo dài

Vấn đề bản quyền và xây dựng thương hiệu áo dài Việt Nam trên thị trường quốc tế cần được quan tâm đúng mực

Viết báo cáo nghiên cứu: Áo dài Việt Nam trên con đường hội nhập và giao lưu văn hóa quốc tế

III. Kết luận

Áo dài Việt Nam là bộ quốc phục; biểu tượng cho hình ảnh người phụ nữ, làm bản sắc dân tộc Việt Nam; góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam rộng rãi khắp thế giới.

Chúng ta phải giữ gìn, bảo vệ và phát huy chiếc áo dài truyền thống của dân tộc vững bền trên con đường hội nhập với thế giới.


IV. Tài liệu tham khảo

1. Hà Tùng Long, Áo dài Việt Nam: Từ trống đồng Đông Sơn đến “đấu trường” nhan sắc quốc tế, dantri.com.vn, 24-2-2016.

2. Minh Hải - Cồ Việt, Tổ nghề áo dài - Vũ Vương Nguyễn Phúc Khoát, kyluc.vn, 5-4-2016.

3. Ngô Thủy, Lịch sử phát triển áo dài Việt Nam qua các thời kỳ, dientungaynay.vn, 4-3-2020.

4. Đào Duy Anh, Việt Nam văn hóa sử cương, Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội, tái bản, 2002, tr.203-204

admin
3/1/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question