Xác định các biện pháp tu từ được sử dụng trong câu sau Có tài mà cậy chi tài:

Câu 4: Xác định các biện pháp tu từ được sử dụng trong câu sau Có tài mà cậy chi tài:

a) Có tài mà cậy chi tài

Chữ tài liền với chữ tai một vần.

b) Trẻ em như búp trên cành

Biết ăn biết ngủ biết học hành là ngoan.

c) Trâu ơi ta bảo trâu này

Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta.

A. Nói quá, so sánh, ấn dụ

B. Nói quá, so sánh, nhân hóa

C. Chơi chữ, so sánh, nhân hóa

D. Chơi chữ, so sánh, ẩn dụ

Lời giải:

Đáp án đúng: C

Em xem lại lí thuyết về các biện pháp tu từ.

Các biện pháp tu từ

Các biện pháp tu từ được sử dụng trong các câu trên đó là:

a) Chơi chữ: lợi dụng đặc sắc về âm để dùng chữ "tài" và "tai".

b) So sánh: so sánh trẻ em và "búp".

c) Nhân hóa: gọi trâu như cách gọi với người.

Đáp án cần chọn là: C

Đỗ Xuân Quỳnh
3/6/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question