Viết Tìm hiểu cách viết báo cáo thảo luận nhóm trang 28 Tiếng Việt lớp 4 Kết nối tri thức

Câu 1: Đọc báo cáo dưới đây và trả lời câu hỏi.

Viết Tìm hiểu cách viết báo cáo thảo luận nhóm trang 28 Tiếng Việt lớp 4 Kết nối tri thức

a. Báo cáo trên viết về vấn đề gì?

b. Báo cáo do ai viết và được gửi cho ai?

c. Báo cáo gồm mấy phần? Mỗi phần gồm những thông tin gì?

Lời giải:

a. Báo cáo trên viết về vấn đề: Thảo luận nhóm về kế hoạch chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam.

b. Báo cáo do thư kí Hoàng Ngọc Xuân viết và được gửi cho giáo viên chủ nhiệm lớp 4A.

c. Báo cáo gồm 3 phần:

- Phần 1: Tiêu đề và người nhận.

- Phần 2:

+ Thời gian, địa điểm, chủ đề thảo luận.

+ Thành phần tham gia thảo luận.

+ Kết quả thảo luận.

- Phần 3: Người viết (chữ kí, họ và tên).

Câu 2: Trao đổi về những điểm cần lưu ý khi viết báo cáo thảo luận.

Viết Tìm hiểu cách viết báo cáo thảo luận nhóm trang 28 Tiếng Việt lớp 4 Kết nối tri thức

Lời giải:

Những điểm cần lưu ý khi viết báo cáo:

- Tiêu đề: Viết in hoa

- Người nhận, người viết: phải là đối tượng cụ thể, có thông tin rõ ràng.

- Nội dung phải chính xác. Đầy đủ các phần: thời gian địa điểm, thành phần và kết quả thảo luận.

- Cách trình bày: Trình bày theo mẫu văn bản báo cáo.

Ghi nhớ:

Báo cáo thảo luận nhóm thường gồm 3 phần:

- Phần đầu (tiêu đề, người nhận).

- Phần chính (thời gian, địa điểm, chủ đề thảo luận, người tham gia thảo luận, kết quả thảo luận).

- Phần cuối (chữ kí và tên của người viết báo cáo).

admin
3/1/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question