Viết: Ôn viết chữ hoa O, Ô, Ơ trang 12 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

Câu 1: Viết tên riêng: sông Ông Đốc

Lời giải:

- Em chủ động hoàn thành bài tập vào vở.

Chú ý:

- Viết đúng chính tả, trình bày sạch đẹp.

- Viết hoa tên riêng của dòng sông (viết hoa các chữ cái Ô, Đ).

Câu 2: Viết câu:

Ơn trời mưa nắng phải thì,

Nơi thì bừa cạn, nơi thì cày sâu.

(Ca dao)

Lời giải:

- Em chủ động hoàn thành bài tập vào vở.

Chú ý:

- Viết đúng chính tả, trình bày sạch đẹp.

- Viết hoa chữ cái đầu câu và tên riêng: Ơn, Nơi.

admin
3/1/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question