Viết: Ôn viết chữ hoa L trang 117 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

Câu 1: Viết tên riêng: Lam Sơn

Lời giải:

- Em thực hiện viết vào vở

Chú ý:

- Viết đúng chính tả, trình bày sạch đẹp

- Lam Sơn là tên riêng địa lí nên phải viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng.

Câu 2: Viết câu:

Cao nhất là núi Lam Sơn

Có ông Lê Lợi chặn đường giặc Minh

(Ca dao)

Lời giải:

- Em thực hiện viết vào vở

Chú ý:

- Viết đúng chính tả, trình bày sạch đẹp

- Chú ý cách trình bày thể thơ lục bát

- Viết hoa các tên riêng chỉ người, địa lí Việt Nam.

admin
3/1/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question