Viết: Ôn viết chữ hoa G, H trang 88 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

Câu 1: Viết tên riêng: Hà Giang

Lời giải:

- Em chủ động viết vào vở

Chú ý: “Hà Giang” là tên riêng chỉ một địa danh tỉnh thành. Ở chữ cái đầu của mỗi tiếng phải được viết hoa.

Câu 2: Viết câu:

Kìa Hà Giang đó sương giăng trắng

Hoa gạo bừng lên, sông hiện ra

(Nguyễn Đức Mậu)

Lời giải:

- Em chủ động viết vào vở

Chú ý:

- Viết đúng chính tả, trình bày sạch đẹp

- Tên riêng tỉnh thành viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng.

admin
3/1/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question