Viết: Ôn viết chữ hoa B, C trang 32 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

Câu 1: Viết tên riêng: Cao Bằng

Lời giải:

- Em tự hoàn thành bài tập vào vở.

Chú ý: Đối với tên riêng, cần viết hoa các chữ cái đầu của tên đó.

Câu 2: Viết câu:

Cảnh rừng Việt Bắc thật là hay

Vượn hót chim kêu suốt cả ngày.

(Hồ Chí Minh)

Lời giải:

- Em tự hoàn thành bài tập vào vở.

- Cách viết:

+ Viết hoa chữ cái đầu câu và tên riêng: Việt Bắc

+ Chú ý cách nối chữ, khoảng cách giữa các tiếng trong câu, độ cao của các chữ cái và dấu chấm cuối câu.

admin
2/1/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question