Viết: Ôn viết chữ hoa A, Ă, Â trang 14 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

Câu 1: Viết tên riêng Đông Anh

Lời giải:

- Em tự hoàn thành vào vở.

Chú ý: Viết hoa những chữ cái đầu của mỗi tiếng

Câu 2: Viết câu:

Ai về thăm huyện Đông Anh

Ghé xem phong cảnh Loa Thành Thục Vương.

(Ca dao)

Lời giải:

- Cách viết:

+ Viết hoa chữ cái đầu câu và tên riêng: Ai, Đông Anh, Nhớ, giếng Ngọc, Loa thành

+ Chú ý cách nối chữ, khoảng cách giữa các tiếng trong câu, độ cao của các chữ cái, cách đặt dấu phẩy giữa câu và dấu chấm cuối câu.

admin
2/1/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question