Từ nào bị dùng SAI trong câu sau “Trường học tổ chức cho học sinh một chuyến thăm quan về quê Bác.”

Câu 3 (Vận dụng): Từ nào bị dùng SAI trong câu sau “Trường học tổ chức cho học sinh một chuyến thăm quan về quê Bác.”

A. Trường học

B. tổ chức

C. chuyến

D. thăm quan

Lời giải:

Từ bị dùng sai chính tả là: thăm quan

Sửa lại: thăm quan -> tham quan.

'tham quan': hoạt động của khách du lịch trong ngày tới thăm nơi có tài nguyên du lịch với mục đích tìm hiểu, thưởng thức những giá trị của tài nguyên du lịch

Đáp án cần chọn là: D

Đỗ Xuân Quỳnh
31/5/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question