Trong đoạn thơ sau có bao nhiêu quan hệ từ? Ngôi sao ngủ với bầu trời

Câu 11 (Vận dụng): Trong đoạn thơ sau có bao nhiêu quan hệ từ? 

Ngôi sao ngủ với bầu trời

Bé nằm ngủ với à ơi tiếng bà

Gió còn ngủ tận thung xa

Để con chim ngủ la đà ngọn cây

Núi cao ngủ giữa chăn mây

Quả sim béo mọng ngủ ngay vệ đường

Bắp ngô vàng ngủ trên nương

Mệt rồi tiếng sáo ngủ vườn trúc xanh.

Chỉ còn dòng suối lượn quanh

Thức giấc nhịp cối thậm thình suốt đêm.

(Dòng suối thức – Quang Huy)

A. năm

B. sáu

C. bảy

D. tám

Lời giải:

Các quan hệ từ đã cho là:

với nối ngôi sao ngủ với bầu trời.

- với nối bé nằm ngủ với à ơi tiếng bà

- còn nối gió với ở tận thung xa

để nối Gió còn ở tận thung xa với con chim ngủ la đà ngọn cây.

giữa nổi Núi cao ngủ với chăn mây

- ngay nối Quả sim béo mọng ngủ với vệ đường.

- trên nối Bắp ngô vàng ngủ với nương

Chỉ còn nổi tiếng sáo ngủ vườn trúc xanh với dòng sông lượn quanh

Ngôi sao ngủ với bầu trời

Bé nằm ngủ với à ơi tiếng bà

Gió còn ngủ tận thung xa

Để con chim ngủ la đà ngọn cây

Núi cao ngủ giữa chăn mây

Quả sim béo mọng ngủ ngay vệ đường

Bắp ngô vàng ngủ trên nương

Mệt rồi tiếng sáo ngủ vườn trúc xanh.

Chỉ còn dòng suối lượn quanh

Thức giấc nhịp cối thậm thình suốt đêm.

Như vậy đoạn thơ trên có tổng cộng 7 quan hệ từ.

Đáp án cần chọn là: C

Đỗ Xuân Quỳnh
31/5/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question