Phân biệt: Vô hình chung / vô hình trung

Phân biệt: Vô hình chung / vô hình trung

Lời giải:

Vô hình trung: trong cái vô hình, tuy không có chủ định, không cố ý nhưng tự nhiên lại là (tạo ra, gây ra việc gì đó)

Đỗ Xuân Quỳnh
31/5/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question