Phân biệt: Bạc mạng / bạt mạng

Phân biệt: Bạc mạng / bạt mạng

Lời giải:

Bạt mạng là từ đúng

Bạt mạng: liều lĩnh, bất chấp tỉnh mạng

Đỗ Xuân Quỳnh
31/5/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question