Câu 16: Người kể trong kí thường kể theo ngôi thứ mấy?

Wiki Sách Ngữ Văn 6

Câu 16: Người kể trong kí thường kể theo ngôi thứ mấy?

Trả lời:

Người kể trong kí thường kể theo ngôi thứ nhất.

Mai ngọc
11/6/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question