Luyện từ và câu Cách dùng và công dụng của từ điền trang 64, 65 Tiếng Việt lớp 4 Kết nối tri thức

Câu 1: Đọc hướng dẫn dưới đây và thực hành sử dụng từ điển.

Luyện từ và câu Cách dùng và công dụng của từ điền trang 64, 65 Tiếng Việt lớp 4 Kết nối tri thức

Lời giải:

Hs đọc hướng dẫn dưới đây và thực hành sử dụng từ điển.

Câu 2: Dựa vào các bước tìm nghĩa của từ theo ví dụ dưới đây, tìm nhanh nghĩa của các từ cao ngất, cheo leo, hoang vu trong từ điển.

Ví dụ: Tìm nghĩa của từ bình minh.

Luyện từ và câu Cách dùng và công dụng của từ điền trang 64, 65 Tiếng Việt lớp 4 Kết nối tri thức

Lời giải:

- Cao ngất: Thật cao, cao gần mút tầm mắt, cao ngút trời.

Ví dụ: Cái cây cao ngất.

- Cheo leo: Cao và không có chỗ bấu víu, gây cảm giác nguy hiểm, dễ bị rơi, ngã.

Ví dụ: Vách đá cheo leo trên ngọn núi. Con đường cheo leo trên ngọn đồi.

- Hoang vu: Ở trạng thái bỏ không, để cho cây cỏ mọc tự nhiên, chưa hề có tác động của con người.

Ví dụ: Vực thẳm hoang vu.

Câu 3: Những ý nào dưới đây nêu đúng công dụng của từ điển?

A. Cung cấp thông tin về từ loại (danh từ, động từ, tính từ,...).

B. Cung cấp cách sử dụng từ thông qua các ví dụ.

C. Dạy cách nhớ từ.

D. Giúp hiểu nghĩa của từ.

Lời giải:

Những ý nêu đúng công dụng của từ điển:

A. Cung cấp thông tin về từ loại (danh từ, động từ, tính từ,...).

B. Cung cấp cách sử dụng từ thông qua các ví dụ.

D. Giúp hiểu nghĩa của từ.

Chọn A, B, D

admin
3/1/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question