Dòng nào dưới đây nêu đúng mô hình cấu trúc của cụm danh từ? A. Cụm danh từ có mô hình cấu trúc phức tạp

Câu 4 (Nhận biết): Dòng nào dưới đây nêu đúng mô hình cấu trúc của cụm danh từ? 

A. Cụm danh từ có mô hình cấu trúc phức tạp

B. Cụm danh từ là loại tổ hợp danh từ có mô hình gồm 2 phần: phần phụ trước và phần trung tâm 

C. Cụm danh từ là loại tổ hợp danh từ có 2 phần: phần trung tâm và phần phụ sau 

D. Cụm danh từ là loại tổ hợp danh từ có mô hình cấu trúc gồm 3 phần: phần trước, phần trung tâm, phần sau

Lời giải:

Đáp án đúng: D

Phương pháp giải

Xem lại lý thuyết cụm danh từ

Cấu tạo cụm danh từ

Cụm danh từ là loại tổ hợp danh từ có mô hình cấu trúc gồm 3 phần: phần trước, phần trung tâm, phần sau.

Đáp án cần chọn là: D

Đỗ Xuân Quỳnh
1/6/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question