Đọc mở rộng trang 21 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

Câu 1: Đọc bài về hiện tượng tự nhiên (nắng, mưa, gió,…) và viết phiếu đọc sách theo mẫu.

Đọc mở rộng trang 21 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

Lời giải:

GIÓ

Tên tôi là gió
Đi khắp mọi nơi
Công việc của tôi
Không bao giờ nghỉ.
Tháng ngày chăm chỉ
Tôi dài hơn sông
Suốt đời mênh mông
Rộng hơn biển cả.
Tên tôi là Gió
Các bạn nhớ không?
Tôi không dáng hình
Tên tôi là Gió …

Tác giả: Xuân Quỳnh

- Ngày đọc: 17/1/2023

- Tên bài: Gió

- Hiện tượng tự nhiên được nói đến: Gió

Thông tin mới đối với em: Gió đi khắp mọi nơi làm việc không ngừng nghỉ, gió dài hơn sông.

- Một số từ ngữ mới: tuổi đời,...

Câu 2: Chia sẻ với bạn một số thông tin mới mà em biết được sau khi đọc.

Lời giải:

- Em chủ động chia sẻ với các bạn những thông tin mới em biết được sau khi đọc bài thơ Gió: Tên là Gió, đi khắp mọi nơi làm việc không ngừng nghỉ. Gió dài hơn sông, rộng hơn biển cả và có tuổi đời mênh mông.

admin
3/1/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question