Đọc đoạn trích dưới đây và trả lời câu hỏi Dân ta nói vần nói vè chủ yếu bằng lục bát:

Câu 14: Đọc đoạn trích dưới đây và trả lời câu hỏi Dân ta nói vần nói vè chủ yếu bằng lục bát:

“Dân ta nói vần nói vè chủ yếu bằng lục bát. Dân ta đối đáp giao duyên, than thân trách phận, tranh đấu tuyên truyền chủ yếu bằng lục bát. Và dân ta hát ru các thế hệ, truyền nguồn sữa tinh thần của giống nòi cho lớp lớp cháu con cũng chủ yếu bằng lục bát...”

Đoạn trích trên đã sử dụng biện pháp nghệ thuật nào?

A. Liệt kê và nói quá

B. Điệp từ và liệt kê

C. Ẩn dụ và hoán dụ

D. So sánh và nhân hóa

Lời giải:

Đáp án đúng: B

Dựa vào kiến thức về các biện pháp tu từ

Biện pháp nhân hóa

Đoạn trích trên đã sử dụng biện pháp nghệ thuật:

- Liệt kê (đối đáp giao duyên, than thân trách phận, tranh đấu tuyên truyền; hát ru các thế hệ, truyền nguồn sữa tinh thần).

- Điệp từ (dân ta, lục bát) lặp đi lặp lại ở tất cả các câu.

=> Từ đó, ta chọnĐáp án đúng là điệp từ và liệt kê.

Đáp án cần chọn là: B

Đỗ Xuân Quỳnh
3/6/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question