Đoạn thơ sau có bao nhiêu lượng từ? Dọn tí phân rơi, nhặt từng ngọn lá / Mỗi hòn than, cân sắt, cân ngô/ Ta nâng niu gom góp dựng cơ đồ.

Câu 6 (Vận dụng): Đoạn thơ sau có bao nhiêu lượng từ? Dọn tí phân rơi, nhặt từng ngọn lá / Mỗi hòn than, cân sắt, cân ngô/ Ta nâng niu gom góp dựng cơ đồ.

A. Một

B. Hai

C. Ba

D. Bốn

Lời giải:

- Có ba lượng từ là: tí, từng, mỗi

- Từ "cân" không phải lượng từ. Đây là danh từ chỉ đơn vị dùng để tính, đếm đo lường sự vật. Đáp án cần chọn là: C

Đỗ Xuân Quỳnh
31/5/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question