Đặc điểm cơ bản của ngôn ngữ viết

Câu hỏi: Đặc điểm cơ bản của ngôn ngữ viết

Trả lời:

Đặc điểm cơ bản của ngôn ngữ viết

Ngôn ngữ viết là ngôn ngữ được thể hiện bằng chữ viết trong văn bản và được tiếp nhận bằng thị giác. Khi viết, người viết có điều kiện chọn lọc các phương tiện ngôn ngữ, còn khi đọc, người đọc có điều kiện suy ngẫm, phân tích kĩ lưỡng. Vì vậy, ngôn ngữ viết có những đặc điểm cơ bản sau:

• Được thể hiện bằng chữ viết, hệ thống dấu câu, các kí hiệu văn tự.

• Sử dụng từ ngữ chọn lọc, phù hợp với từng phong cách; tránh sử dụng khẩu ngữ và từ ngữ địa phương.

• Có thể sử dụng câu dài, nhiều thành phần nhưng được tổ chức mạch lạc, chặt chẽ.

• Có thể kết hợp các phương tiện phi ngôn ngữ như hình ảnh, sơ đồ, biểu đồ,...

Lưu ý: Trong thực tế sử dụng, ngôn ngữ viết có thể được trình bày lại bằng lời

nói, chẳng hạn như trường hợp thuyết trình một vấn đề đã chuẩn bị, trình bày bài

phát biểu đã soạn trước,... Trong các trường hợp này, lời nói tận dụng được những

ưu thế của ngôn ngữ viết đồng thời vẫn có sự phối hợp với các phương tiện phi ngôn

ngữ làm tăng hiệu quả biểu đạt.

Đỗ Xuân Quỳnh
23/5/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question