Có mấy cụm danh từ trong câu sau? Mỗi chiếc lá rụng có một linh hồn riêng, một tâm tình riêng, một cảm giác riêng.

Câu 5 (Thông hiểu): Có mấy cụm danh từ trong câu sau? Mỗi chiếc lá rụng có một linh hồn riêng, một tâm tình riêng, một cảm giác riêng.

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Lời giải:

Đáp án đúng: C

Phương pháp giải

Em đọc kĩ và ghi ra nháp những cụm danh từ có trong bài

Khái niệm cụm danh từ

Cấu tạo cụm danh từ

Ví dụ cụm danh từ

Cụm danh từ

Các cụm danh từ: mỗi chiếc lá, một linh hồn riêng, một tâm tình riêng, một cảm giác riêng. Đáp án cần chọn là: C

Đỗ Xuân Quỳnh
1/6/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question