Có bao nhiêu đại từ xưng hô trong câu sau: Hai cha con mày ở nhà coi nấm coi niếc đi, tao ra làm cái giàn cho bầu leo, nó bò nghều ngoào lắm rồi

Câu 5 (Thông hiểu): Có bao nhiêu đại từ xưng hô trong câu sau: Hai cha con mày ở nhà coi nấm coi niếc đi, tao ra làm cái giàn cho bầu leo, nó bò nghều ngoào lắm rồi. (Đinh Quang Nhã)

A. Hai

B. Ba

C. Bốn

D. Năm

Lời giải:

- Đọc kĩ câu hỏi đề bài, xác định yêu cầu: xác định số lượng đại từ xưng hô trong câu.

Nhớ lại kiến thức về đại từ xưng hô.

- Đọc kĩ câu và tìm ra đại từ xưng hô.

+ Cha con mày: đại từ xưng hô chỉ người nói gọi người nghe

+ Tao: đại từ xưng hô tự xưng

+ Nó: đại từ thay thế cho bầu.

= Đoạn thơ trên có số đại từ xưng hô là: Ba

Đáp án cần chọn là: B

Đỗ Xuân Quỳnh
31/5/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question