Có bao nhiêu cụm danh từ trong câu sau: “Chị Sứ yêu biết bao nhiêu cái chốn này, nơi chị đã oa oa cất tiếng khóc đầu tiên, nơi quả ngọt trái sai đã thắm hồng da dẻ chị.”

Câu 10 (Nhận biết): Có bao nhiêu cụm danh từ trong câu sau: “Chị Sứ yêu biết bao nhiêu cái chốn này, nơi chị đã oa oa cất tiếng khóc đầu tiên, nơi quả ngọt trái sai đã thắm hồng da dẻ chị.”

(Anh Thơ)

A. Một

B. Hai

C. Ba

D. Bốn

Lời giải:

Đáp án đúng: C

Phương pháp giải

Dựa vào kiến thức cụm từ

Ví dụ cụm danh từ

Cụm danh từ

- Đọc kĩ câu hỏi và xác định yêu cầu: xác định số lượng cụm danh từ trong câu. - Xác định danh từ trong câu: “Chị Sứ yêu biết bao nhiêu cái chốn này, nơi chị đã oa oa cất tiếng khóc đầu tiên, nơi quả ngọt trái sai đã thắm hồng da dẻ chị.”

- Thiết lập bảng cấu tạo:

=> Các cụm danh từ có trong câu trên là: cái chốn này, nơi chị đã oa oa cất tiếng khóc đầu tiên, nơi quả ngọt trái sai đã thắm hồng da dẻ chị.

Đỗ Xuân Quỳnh
1/6/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question