Cho các câu sau đây: a) Nhưng những điều kì lạ là tất cả những ảnh hưởng quốc tế đó đó nhào nặn với cỏi gốc văn hoá dân tộc không gì lay chuyển được ở Người.

Câu 13 (Vận dụng): Cho các câu sau đây: a) Nhưng những điều kì lạ là tất cả những ảnh hưởng quốc tế đó đó nhào nặn với cỏi gốc văn hoá dân tộc không gì lay chuyển được ở Người.

(Lê Anh Trà, Phong cách Hồ Chí Minh).

b) Với lòng mong nhớ của anh, chắc anh nghĩ rằng, con anh sẽ chạy xô vào lòng anh, sẽ ôm chặt

lấy cổ anh. (Nguyễn Quang Sáng, Chiếc lược ngà)

c) Không lời gửi của một Nguyễn Du, một Tôn - xtôi cho nhân loại phức tạp hơn, cũng phong phú và sâu sắc hơn.

Cụm từ in đậm nào là cụm danh từ:

A. tất cả những ảnh hưởng quốc tế đó

B. sẽ chạy xô vào lòng anh

C. sẽ ôm chặt lấy cổ anh

D. phức tạp hơn,cũng phong phú và sâu sắc hơn

Lời giải:

Đáp án đúng: A

Phương pháp giải

Em xem lại lí thuyết về từ loại.

Cụm danh từ

- Cụm danh từ: Tất cả những ảnh hưởng quốc tế đó.

- Cụm động từ: sẽ chạy xô vào lòng anh, sẽ ôm chặt lấy cổ anh

- Cụm tính từ: phức tạp hơn, cũng phong phú và sâu sắc hơn.

Đáp án cần chọn là: A

Đỗ Xuân Quỳnh
1/6/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question