Bố cục của văn bản thông tin là

Câu hỏi: Bố cục của văn bản thông tin là

Trả lời:

Bố cục: Trong văn bản thông tin, để đạt được mục đích viết, đa số tác giả kết hợp sử dụng nhiều kiểu sắp xếp, tổ chức các phần của văn bản, trong đó phổ biến là bốn kiểu cơ bản sau: trật tự thời gian, trật tự không gian, mức độ quan trọng của thông tin, trật tự logic (so sánh và đối chiếu, phân loại đối tượng, liệt kê, quan hệ nhân – quả, vấn đề và cách giải quyết,...).

Đỗ Xuân Quỳnh
23/5/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question