Báo cáo kết quả nghiên cứu một vấn đề tự nhiên hoặc xã hội

Câu hỏi: Báo cáo kết quả nghiên cứu một vấn đề tự nhiên hoặc xã hội

Trả lời:

Kiểu bài trình bày kết quả nghiên cứu về một vấn đề tự nhiên hoặc xã hội dựa trên những bằng chứng đã thu thập từ quá trình khảo sát thực tế, thu thập và phân tích dữ liệu/ thực nghiệm những giải pháp mà người nghiên cứu đề xuất

Đỗ Xuân Quỳnh
23/5/2024
Đánh giá bài viết
icon-make-question icon-make-question